Parthasarathi Gopala Bhattar

Priest

Krishnamachari Govindarajan Bhattar

Priest

Kumaraswamy Sivashankar Gurukal

Priest

Siva Sri Sudhan Gurukal

Priest

Sivaramakrishnan Sharma

Priest

Ratheshan Gurukal

Priest

Naveen Kumar Gurukal

Priest

Balu Raja Sivachariyar

Priest

Srirama Ramakanth Bhattachariyar

Priest

Umasuthan Gurukkal

Priest