Parthasarathi Gopala Bhattar

Priest

Krishnamachari Govindarajan Bhattar

Priest

Kumaraswamy Sivashankar Gurukal

Priest

Siva Sri Sudhan Gurukal

Priest

Vaithiyanathan Sivamani Gurukal

Priest

Sivaramakrishnan Sharma

Priest

Ratheshan Gurukal

Priest

Naveen Kumar Gurukal

Priest